Varsinainen jäsen (Suu- ja leukakirurgi)Ulkojäsen (muut)

 

Säännöt on rekisteröity 2.5.1968. Muutokset on hyväksytty 23.8.1972, 28.3.1980, 13.10.1997, 25.6.2012 ja
17.12.2013. Keltaisella merkitty uusimmat muutokset, jotka on hyväksytty 2013.


Yhdistyksen nimi on Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on olla suu- ja leukakirurgian erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien
yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillisia ja sosiaalisia harrastuksia.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia ja muita tilaisuuksia tieteellisten,
sosiaalisten ja muiden erikoislääkäritoimintaan liittyvien seikkojen käsittelemistä varten.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi on perustajajäsenten lisäksi oikeutettu pääsemään henkilö, jolla suu- ja
leukakirurgiassa on koulutuksellinen pätevyys ja jonka yhdistyksen kokous jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen
ulkojäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, jonka toiminta on lähellä
yhdistyksen toimialaa.


Jäseneksi pyrkivän tulee hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille antaa kirjallinen, yhdistyksen
hallitukselle osoitettu jäseneksi liittymisanomus, josta ilmenee, että hakija täyttää vaatimukset, jotka
yhdistyksen säännöt asettavat jäseneksi pääsemiselle. Anomukseen tulee liittää kahden yhdistyksen
varsinaisen jäsenen suositus pyrkijästä. Jos hallitus anomusta puoltaa, kokous hyväksyy pyrkijän jäseneksi,
mikäli ¾ äänestykseen osallistuvista on kannattanut hallituksen ehdotusta.


Yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on erikoisen huomattavalla tavalla
ajanut yhdistyksen tarkoitusperiä tai muulla tavalla edistänyt niitä tieteellisiä ja käytännöllisiä aloja, jotka
ovat yhdistyksen toiminnalle läheisiä. Kirjeenvaihtajajäsenekseen voi yhdistys kutsua henkilön, joka
menestyksellisesti on toiminut edellä tarkoitetulla tavalla.


Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet kuin myös edellisen
kalenterivuoden aikana 65 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita. Jäsenmaksu
on suoritettava hallituksen päättämänä aikana.


Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jos jäsen haluaa erota
yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja vapautuu hän tällöin jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan
vuoden alusta.


Jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän
– laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai muulla tavalla aikaansaa yhdistykselle tai sen jäsenelle vahinkoa,
– menettää hammaslääkärin- tai lääkärinoikeutensa ja jos Suomen Hammaslääkäriliitto tai Suomen
Lääkäriliitto sen takia erottaa hänet jäsenyydestä.
Erottamisesta tulee sihteerin hallituksen nimissä viipymättä ilmoittaa asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.
Päätös tulee voimaan viikon kuluttua kirjeen lähettämispäivästä lukien.

10§
Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa. Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta.
Hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen.

11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään toiminta- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunto,
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
3. esitetään hallituksen kulumassa olevaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma,
4. käsitellään hallituksen kulumassa olevaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio,
5. valitaan hallituksen erovuorossa olevien tilalle kaksi varsinaista jäsentä,
6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet,
7. määrätään jäsenmaksun suuruus kulumassa olevaa vuotta varten,
8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

12§
Kokouskutsu postitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 14 vrk ennen kokousta.

13§
Kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kokouksessa ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
arpa.

14§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen jäsenistä vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista
jäsentä. Vuosittain eroaa kaksi jäsentä, kahdella ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat läsnä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa hallitus voi
ottaa toimihenkilöitä yhdistyksen asioiden hoitamista varten.

15§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

16§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on ennen seuraavan tammikuun 15. päivää hallituksen
vuosikertomuksen ja kaikkien yhdistyksen toimintaa valaisevien pöytäkirjojen sekä muiden asiakirjojen
ohella jätettävä toiminnantarkastajille, jotka tarkistettuaan ne ja annettuaan niistä lausuntonsa, antavat ne
viimeistään ennen saman tammikuun loppua hallituksen puheenjohtajalle vuosikokoukselle esitettäviksi.

17§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin vähintään 2/3 läsnäolevista on kannatettava sääntöjen
muutosesitystä.

18§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
kokouksessa, joissa ainakin ¾ annetuista äänistä purkamista kannattaa. Yhdistyksen varat luovutetaan,
sitten kun velat on maksettu ja yhdistys merkitty yhdistysrekisteriin purkautuneeksi, viimeistään
lakkauttamista käsittelevässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetyllä tavalla johonkin
yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Yhdistys voi myöntää yhden (1 kpl) 1500€ suuruisen apurahan tilikauden aikana yhdistyksen hallituksen päätöksen ja hakemusten perusteella. Apuraha on tarkoitettu hakijan tutkimuksen edistämiseen ja apurahan saaja voi päättää apurahan käytöstä parhaalla katsomallaan tavalla. Apurahan saajalta edellytetään tieteellistä esitystä Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa, mikä on avoin koko yhdistyksen jäsenistölle.

Apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Apurahan hakumahdollisuudesta ilmoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus käsittelee apurahahakemukset määräaikaan mennessä ja apurahan saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen hallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

Hakijan perustiedot 
Tutkimussuunnitelma (tiivistettynä)
Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista apurahoista
Hakijan CV
Julkaistut artikkelit

Hakemukset postitetaan yhdistyksen osoitteeseen (Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys ry, c/o Tanja ketola-Kinnula, Ristiniementie 19D11, 02320 Espoo) 31.1.2020mennessä. Saaja päätetään Vuosikokouksessa 13.3.2020. Kokouksen jälkeen saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.